• Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej oddziału SMS AP Reissa

   • -
   • -
  • Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej oddziału SMS AP Reissa

     • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (na druku szkolnym) oraz orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia kandydata, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna.

     • Złożenie zgody przez obojga rodziców na przyjęcie i uczęszczanie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego

     • Udział w próbie sprawności fizycznej

     • Podanie przez Komisję Rekrutacyjną wyników prób sprawności fizycznej

     • Dostarczenie do szkoły przez kandydatów:

      - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - dwóch fotografii

     • Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     • Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.