• Procedura przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego do oddziału SMS AP Reissa

   • -
   • -
  • Procedura przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego do oddziału SMS AP Reissa

     • Złożenie wniosku o przyjęcie do Dyrektora Szkoły (na druku szkolnym) oraz orzeczenia lekarskiego, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego stan zdrowia kandydata, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale mistrzostwa sportowego o specjalności piłka nożna.

       

      Dołączenie do wniosku:

      - kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      - kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub w przypadku uczniów klas pierwszych zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia,

      - świadectw promocyjnych ze szkoły ponadpodstawowej

     • Złożenie zgody przez obojga rodziców na przyjęcie i uczęszczanie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego

     • Udział w próbie sprawności fizycznej.

     • Podjęcie decyzji przez Dyrektora.

     • Dostarczenie do szkoły przez ucznia

      - oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      - 2 fotografii,
      - karty zdrowia,
      - w przypadku ukończenia klasy szkoły ponadpodstawowej arkusza ocen ucznia.