• Informacje prawne

    • Deklaracja dostępności

    • Zespół Szkół w Opalenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zs-opalenica.pl/.

     Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-23.

    • Status pod względem zgodności z ustawą

    • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
     • powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
     • brak tekstu alternatywnego przy niektórych zdjęciach.
    • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.
     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kałek, e-mail: michal.kalek@zs-opalenica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 44 74 330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    • Informacje na temat procedury odwoławczej

    • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    • Dostępność architektoniczna

    • Dostosowanie wejść do budynków
     Wejście do budynku szkoły zlokalizowane jest od strony ul. Gimnazjalnej. Jest dostępne w czasie pracy szkoły.

     Dostosowanie korytarzy
     Korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

     Dostosowanie schodów
     Schody w budynku szkoły nie mają dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

     Dostosowanie wind
     W budynku szkoły znajduje się winda.

     Dostępność pochylni
     Pochylnia jest dostępna przed wejściem głównym do szkoły. Umożliwia dostęp do budynku szkoły.

     Dostępność platform
     Brak platform.

     Dostępność informacji głosowych
     Brak dostępności informacji głosowych.

     Dostępność pętli indukcyjnych
     Brak dostępności pętli indukcyjnych

     Dostosowanie parkingów
     Obok budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą rodzice, pracownicy, interesanci, uczniowie oraz osoby niepełnosprawne. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznakowane.

     Prawo wstępu z psem asystującym
     Osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym

     Dostępność tłumacza języka migowego
     Brak dostępności tłumacza języka migowego.