załącznik
do uchwały Nr 2/2021/2022 Rady Pedagogicznej
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021r.

- 7.30 Msza św. w kościele św. Józefa

- 8.30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na  placu przed budynkiem szkoły dla klas 1 LO, Technikum, BS I–stopnia, uroczyste  ślubowanie uczniów klas pierwszych, następnie spotkanie wychowawcami w klasach.

- 9.30 spotkania uczniów klas 2, 3, 4 LO, Technikum, BS I –stopnia
z wychowawcami w klasach.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021

3. Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 2022

4. Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022

5. Ferie letnie

25 czerwca 2022 – 31 sierpnia 2022

6. Pisemny egzamin maturalny

4 maja 2022 – 20 maja 2022

deklaracja wstępna – 30 września 2021

deklaracjo ostateczna – 7 lutego 2022

7. Egzaminy zawodowe

styczeń/luty 2022

- składanie deklaracji – do 15.09. 2021 (dla zdających w sesji zimowej)

- egzamin pisemny – 11 stycznia 2022

- egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE czerwiec/lipiec 2022

- składanie deklaracji – do 7 lutego 2022 (dla zdających w sesji letniej)

- egzamin pisemny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE

- egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE

8. Egzaminy poprawkowe

23.08.2022 – poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

25 – 26.08.2022 – egzaminy poprawkowe LO, TECHNIKM, BS, LOD

9. Praktyki zawodowe dla klas technikum

3 TIG, 3 TLG – 28 lutego – 25 marca 2022

3 TIP, 3 TLP – 02 maja – 27 maja 2022

10. Zakończenie zajęć w klasach roku szkolnego

29.04.2022 – klasy 3 LO i 4 TECH (na podbudowie gimnazjum)

24.06.2022 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół

11. Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

11.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości

06.01.2022 – Święto Trzech Króli

03.05.2022 – Narodowe Święto Konstytucji 3 – Maja

16.06.2022 – Boże Ciało

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. Dla klas 3 LO, 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum). Klasyfikacja śródroczna

17.11.2021 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

26.11.2021 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

15.12.2021 – ustalenie ocen śródrocznych

2. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół Klasyfikacja śródroczna

15.12.2021 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania 24.12.2021 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź
o nieklasyfikowaniu

12.01.2022 – ustalenie ocen śródrocznych

3. Dla klas 3 LO, 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum). Klasyfikacja roczna

25.03.2022 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

04.04.2022 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

15.04.2022 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

22.04.2022– ustalenie ocen rocznych

4. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół Klasyfikacja roczna

20.05.2022 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

30.05.2022 – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o nieklasyfikowaniu

13.06.2022 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

17.06.2022 – ustalenie ocen rocznych

SPOTKANIA Z RODZICAMI - ZEBRANIA

1. Informacyjno - organizacyjne

02.09.2021

– godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 1 LO, 1 TECHNIKUM, 1 BS

– godz. 18.15 – zebrania z rodzicami klas 2 LO, 2 TECHNIKUM, 2 BS 03.09.2021 – godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 3 LO, 3,4 TECHNIKUM, 3BS

2. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu

Obecni wszyscy nauczyciele

23.11.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 3 LO, 4 TECHNIKUM (na podbudowie gimnazjum)

23.11.2021

- godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

21. 12.2022

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 1,2 LO, 1,2 TECHNIKUM, 1,2 BS

- godz. 18.15 – zebrania z rodzicami klas 3 LO, 3 TECHNIKUM, 3 BS

- godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców klas 3 LO, 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum) oraz rodziców uczniów pozostałych klas

29.03.2022

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 3 LO, 4 TECHNIKUM (na podbudowie gimnazjum)

29.03.2022

- godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

24.05.2022

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 1,2 LO, 1,2 TECHNIKUM, 1,2 BS

- godz. 18.15 – zebrania z rodzicami klas 3 LO, 3 TECHNIKUM, 3 BS

- godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli

ZEBRANIA RAD PEDAGOGICZNYCH

1.Organizacyjne, plenarne i inne

14.09.2021

14.10.2021

27.06.2022

29.08.2022

2. Klasyfikacyjne

17.12.2021 – klasy 3 LO, 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum)

14.01.2022 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół i LOD

04.02.2022 - po egzaminach poprawkowych LOD

25.04.2022 – klasy 3 LO, 4 Technikum (na podbudowie gimnazjum) i LOD

20.06.2022 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół

29.08.2022 – po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych

3. Szkoleniowe

październik/listopad 2021

luty/marzec 2022