EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
  a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
  ORAZ
  b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole i na stronie OKE), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.
 4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r godz. 9:00.
 5. Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).