Rekrutacja Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY

ROK SZKOLNY 2018/2019

O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO JEDNEJ Z KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY DECYDUJE SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM.

Jej składnikami są punkty:

 1. Uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego z części:

Humanistycznej: j. polski 20 pkt, historia i wiedza o społeczeństwie 20 pkt,

Matematyczno-przyrodniczej: matematyka 20 pkt, przedmioty przyrodnicze 20 pkt

Języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy 20 pkt

Maksymalnie - 5x20pkt =100pkt

 1. Uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasady:

 

klasa

Punkty za oceny wyrażone w stopniu:

celującym -18pkt, bardzo dobrym -17 pkt, dobrym -14 pkt, dostatecznym -8 pkt, dopuszczającym -2pkt

maksymalnie 4x18 =72pkt

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Akademicka o profilu dziennikarsko- prawniczym

j .polski, matematyka, historia, j. obcy

Akademicka o profilu psychologiczni-pedagogicznym

j .polski, matematyka, historia, biologia

Politechniczna

j .polski, matematyka, geografia j. obcy

Medyczno-przyrodnicza

j .polski, matematyka, biologia, chemia

Służb mundurowych

j .polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Sportowa

j .polski, matematyka, biologia, język angielski

TECHNIKUM

Technik informatyk

j .polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

Technik logistyk

j .polski, matematyka, , j. obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wielozawodowa

j .polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

 1. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów
 2. Za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie www.ko.poznan.pl, zgodnie z Rozporządzeniem M,EN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego… maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  - 18 punktów.
 3. Za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska ( w szczególności wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt) systematyczna praca uznana na podstawie opinii wychowawcy klasy – 3 punkty

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA WYNOSI  200


KLASY PIERWSZE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY ROK SZKOLNY 2018/2019

LICEUM

Nazwa klasy

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

I język obcy kontynuacja

II język obcy

Zajęcia dodatkowe

Klasa akademicka – profil dziennikarsko prawniczy

Język polski, historia, język obcy

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Edukacja prawna,
komunikacja społeczna
i europejska

WSPÓŁPRACA Z UAM – WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, WYDZIAŁ HISTORII, WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. OPIEKA MERYTORYCZNA INSTYTUTU KUTURY EUROPEJSKIEJ UAM W GNIEŹNIE.

Klasa akademicka –profil psychologiczno- pedagogiczny

biologia, historia,
język obcy

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Praktyka w przedszkolach
i świetlicach szkolnych, wolontariat

WSPÓŁPRACA Z UAM – WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, WYŻSZA SZKOŁA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ.

Klasa medyczno przyrodnicza

biologia, chemia,
język obcy

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Koła naukowe z chemii i biologii

PATRONAT WYDZIAŁU BIOLOGII UAM. WSPÓŁPRACA Z WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMUNOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU I UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM

Klasa służb mundurowych

geografia, wiedza o społeczeństwie,
język obcy

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Obozy szkoleniowe, zajęcia na basenie, z samoobrony, z pierwszej pomocy,

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM SZKOLENIOWYM WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU, POLICJĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ, WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU

Klasa politechniczna – profil matematyczno geograficzny

Matematyka, geografia, język obcy

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Wykłady otwarte na uczelniach wyższych,

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM, POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ I UAM.

Klasa sportowa

Biologia, język angielski

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Projekt TOP – Talent, zajęcia na basenie

WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ PIŁKARSKĄ REMES I KS PROMIEŃ OPALENICA

TECHNIKUM

Technik logistyk

Geografia, matematyka

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Kursy obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ LOGISTYKI

Technik informatyk

Geografia, matematyka

język angielski lub język niemiecki

język niemiecki lub język angielski

Zajęcia z grafiki komputerowej, Kursy Cisco IT Essential 5.0, kursy 1KV

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa

--------

język angielski lub język niemiecki

----

--------

WSPÓŁPRACA Z MIEJSCOWYMI PRZEDSIĘBIORCAMI I OPALENICKĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W OPALENICY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

 

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

 

3.

 

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

 

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

do 26 czerwca 2018 r.

do 9 sierpnia 2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

 

6.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

do 12 lipca 2018 r.

do 27 sierpnia 2018 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w post aci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 

9.

 

Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole

20 lipca 2018 r.

godz. 15.00

31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

 


[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Załącznik do Zarządzenia nr     19/2017/2018
Dyrektora Zespołu Szkól w Opalenicy
z dnia 28.02.2018r.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY

rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Opalenicy zostały opracowane na podstawie:

 

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) zarządza się, co następuje:

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM oraz  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

Dokumenty kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz  Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowane są w dniach od 14 maja do 30 maja 2018r. w sekretariacie szkoły.

W tym terminie kandydaci składają:

1)    podanie na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej  szkoły;

2)    ew. zaświadczenie o przysługujących preferencjach wynikających   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

3)    3 fotografie;

4)    kopię aktu urodzenia;

5)    w przypadku:

Branżowej szkoły I stopnia -  zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu

Technikum – zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu

Dokumenty przyjmowane są  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

1. W terminie od 15 czerwca 2018r do 19 czerwca 2018r. do godz. 15.00 kandydaci mogą dokonać      zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

2. Po ukończeniu nauki w gimnazjum od 22 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.  do godz. 15.00 kandydaci składają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

4. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych liceum, technikum oraz  branżowej szkoły I stopnia decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jej składnikami są punkty uzyskane :

 

1. Z egzaminu gimnazjalnego

wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %

punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

.wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max


100pkt

 

 

2.  Z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów- max 72pkt

1) Klasa akademicka:

profil dziennikarsko-prawniczy- j. polski, matematyka, historia, j. obcy ( max 4x18pkt );

 

profil psychologiczno-pedagogiczny- j. polski, matematyka, historia, biologia lub j. obcy  ( max 4x18pkt );

 

2) Klasa politechniczna: j. polski,  matematyka, geografia, j. obcy ( max 4x18pkt );

3)Klasa służb mundurowych:  j. polski, matematyka, geografia lub j. obcy, wiedza o społeczeństwie (max 4x18pkt);

 

4) Klasa medyczno - przyrodnicza – j. polski, matematyka, biologia, chemia lub j. obcy (max 4x18pkt );

 

5) Klasa sportowa – j. polski, matematyka, biologia, język angielski (max 4x18pkt );

 

6) Technik informatyk – j. polski,  j. obcy, matematyka, informatyka  (max 4x18pkt );

 

7) Technik logistyk: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia,  (max 4x18pkt );

 

8) Klasy wielozawodowe : j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie (max 4x18pkt);

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 

3.  Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów;

4. Za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi  oraz środowiska ( w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna praca uznana na podstawie opinii wychowawcy klasy – 3 punkty;

 

5.  Za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60)

uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

10. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza listy przyjętych do klas pierwszych. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do danego typu klasy.

11. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum,  Branżowej Szkoły I stopnia nastąpi 11 lipca 2018r.   o godz. 10.00.

12.  Do 19 lipca 2018r.do godziny 12.00 kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

13.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną   list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   do Szkoły nastąpi  20 lipca 2018r. o godz. 13.00.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 • Podanie na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej;
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 3 fotografie;
 • Kopia aktu urodzenia;
 • Karta zdrowia ucznia;
 • Uczniowie Branżowej Szkoły - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu( do 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00).

Najnowsze

Popularne

Ten serwis korzysta z plików cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje w Polityce ochrony prywatności. polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk